ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
พูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพและน่าฟัง
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ก.ค. 2563
-
18 ก.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5
วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ก.ค. 2563
-
18 ก.ค. 2563

14:00 น - 17:00 น
กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ก.ค. 2563
-
18 ก.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
Online classes combine video conferencing with digital platforms.
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ก.ค. 2563
-
18 ก.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น
การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ก.ค. 2563
-
18 ก.ค. 2563

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.