ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
ออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ก.พ. 2563
-
1 ก.พ. 2563

08:30 น - 16:00 น
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลสำหรับเด็กปฐมวัย: ความร่วมมือที่สร้างได้ระหว่างครูครอบครัว และชุมชน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
1 ก.พ. 2563
-
1 ก.พ. 2563

08:30 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.