ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
เผยความลับคหกรรมศาสตร์กับสะเต็มศึกษา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
14 ธ.ค. 2562
-
14 ธ.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
14 ธ.ค. 2562
-
14 ธ.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคการพัฒนาครู สื่อการเรียนรู้และห้องเรียนอนุบาลสู่ความเป็นเลิศ ยุค4.0
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ธ.ค. 2562
-
21 ธ.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่ออันปลั๊ก Coding: วิทยาการคำนวณ ป.1-ป.2 สอนอย่างไร
วิทยากร : อาจารย์ชาญณรงค์ วังเย็น    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ธ.ค. 2562
-
21 ธ.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.