ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำสำหรับครูภาษาไทย
วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ต.ค. 2562
-
19 ต.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
ทักษะทางปัญญาสติและสมาธิเป็นฐาน
วิทยากร : ผศ. ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
19 ต.ค. 2562
-
19 ต.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคการสอน และการทำสื่อบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 ต.ค. 2562
-
26 ต.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 ต.ค. 2562
-
26 ต.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 พ.ย. 2562
-
2 พ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2)
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 พ.ย. 2562
-
2 พ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.